Zatvaranje tvrtke u zus

Uspje¹no, ako ¾elimo likvidirati tvrtku ili zatvoriti podru¾nicu, moramo biti zainteresirani ne samo za pitanja vezana za poslovanje, veæ i za blagajne. Nije dopu¹teno izgubiti o tome, iako ga ocjenjujemo kao ¹pijuna koji kontrolira vrijednost na¹e trgovine i koji æe dati sve podatke Poreznom uredu kada se pojavi takav problem.

https://neoproduct.eu/hr/vivese-senso-duo-shampoo-ucinkovito-rjesenje-problema-gubitka-kose/

Blagajna i prekid rada? Ovo pitanje vjerojatno postavljaju mnogi poduzetnici. Opseg du¾nosti poreznih obveznika planiran je u Pravilniku ministra financija od 14. o¾ujka 2013. o blagajnama. Inaèe, pravila reguliraju cjelokupni ¾ivotni vijek blagajne, èak i od elementa njegovog polo¾aja kod proizvoðaèa. Njima se regulira postupak dostave i servisiranja takve blagajne. Tako u naèelu regulative moramo: napraviti dnevni i fiskalni periodièni izvje¹taj, u 7 dana od zavr¹etka rada blagajne, moramo podnijeti zahtjev èelniku poreznog ureda da proèita poreznu blagajnu. Takoðer moramo podnijeti zahtjev voditelju poreznog ureda za ukidanje registra iz registra. Na jednom kraju, uz pomoæ servisera, èitamo sadr¾aj fiskalne blagajne tako ¹to æemo napraviti izvje¹æe o naplati za bilo koje vrijeme tijekom rada blagajne. To treba uèiniti u nazoènosti zaposlenika poreznog ureda. Uredba zahtijeva od nas da sastavimo protokol za èitanje sadr¾aja memorije blagajne.Kao ¹to mo¾ete pretpostaviti, izvje¹æa pate od toèke usporedbe onoga ¹to je proèitano iz blagajne s postojeæom, koja je ukljuèena u mjeseène ili kvartalne izjave. Kako bi se sprijeèila ne tako lijepa situacija, veliki projekt æe tiskati izvje¹æe za vrijeme prodaje, koje æete usporediti s PDV deklaracijama svojih prijatelja. Imat æete priliku napraviti ispravak ako ste negdje napravili pogre¹ku.Prilikom podno¹enja zahtjeva èelniku ureda da proèita fiskalnu memoriju, pru¾amo informacije, ili kao porezni obveznik, za povlaèenje sredstava iz fiskalne blagajne. Takoðer moramo popuniti izjavu o uporabi blagajne. Ako je iznos kori¹ten manje od tri godine, moramo vratiti naknadu iz koje su kupili blagajnu.Kao ¹to mo¾ete vidjeti, zavr¹etak posla i financijski ured su isti sna¾ni poticaji koje æete morati poduzeti. Ako je dovr¹enje radova, a time i likvidacija blagajne, bilo manje od tri godine, morat æemo vratiti povrat koji smo dobili na fiskalnu blagajnu.