Uzemljite utienicu

mibiomi patches

Mnogi ljudi se pitaju kupuje li se rezaè. Sve ovisi o tome hoæe li se zapravo koristiti. Ako rezaè priznaje da postoji samo s novom opremom koja ukra¹ava kuhinjski pult, kupnju treba zaustaviti. U uspjehu, kada cijenimo udobnost, au kuhinji smo dosta vremena, pripremamo ruèkove i deserte, sigurnost je dobra opcija!

Rezaè je prava alternativa prosjeènom no¾u. Zahvaljujuæi tome, za nekoliko sekundi izrezat æemo kruh na sliènoj debljini. Ovo se odnosi na hladno meso i sireve - jednostavno i uèinkovito, a iznad svega estetski. To obièno nije sluèaj, oèekuje se da su u atrakciju ukljuèene samo daske za rezanje i no¾.

Najva¾nije toèkeNajva¾nije toèke rezaèa su rotirajuæe o¹trice s moguæno¹æu pode¹avanja debljine, hranilice i tijela. O¹trice mogu biti lijepe ili nazubljene. Ovi va¾ni su savr¹eni za rezanje sireva i narezaka, dok su nazubljeni univerzalni. U idealnom sluèaju, kada su lopatice izgraðene, otvrdnule smo, jer su zahvaljujuæi sada¹njosti trajnije. ©to se tièe tijela za rezanje, mo¾emo odabrati one izraðene od nehrðajuæeg èelika ili titana, ili plastika - plastika je dovoljna za kuæne potrebe. Isto vrijedi i za ulagaè. Ako imamo cilj koristiti ureðaj èesto, hajde da odaberemo èeliènu, a plastièna posuda æe raditi za ¾ene koje æe rezati hranu rjeðe. Takoðer morate obratiti pa¾nju, ili je potiskivaè prièvr¹æen za potiskivaè - bez njega, mi smo izlo¾eni ne samo nepreciznom rezanju, veæ prije svega gubitku prstiju.

Osim osnovne opreme, proizvoðaèi èesto skupljaju i druge zanimljive gadgete. Jedna od njih je pladanj za narezane kri¹ke - zahvaljujuæi tome rezanje prestaje higijenski, a usput i manje èi¹æenja. Jo¹ jedna boja je dodatak za o¹trenje no¾eva ili kutija za spremanje kabela.

Je li rezaè skupo?Takav dan za kuænu uporabu obièno iznosi 150-400 PLN. Tu su i ugraðeni rezaèi na trgu, a njihova vrijednost varira izmeðu 500 PLN i 1500 PLN. Napredni ureðaji, uglavnom namijenjeni trgovinama i restoranima, trenutno su veliki tro¹ak, u rasponu od 2000-5000 PLN. Meðutim, njihova kupnja se veæ plaæa kada je pretvorimo u u¹teðeno vrijeme.