Ukljueenost 3 mjeseca nakon poroda

Mnogi se pitaju tko je prava dob da zatrudni. Sve se svodi na ¾ene koje se ¾ele prijaviti za dijete u dobi od 18 godina, ali mo¾da i ranije. Veæina se, meðutim, ¾eli usredotoèiti najprije na financijsku stabilnost, pogodnog partnera, ugodan ¾ivot, na materijalne moguænosti koje æe omoguæiti sretno i estetsko odgoj djeteta. Tu je i posljednje nepobitno dobro mi¹ljenje, nakon svega, sjeæa se odreðene osobine. Naime, dob. Iako se mo¾emo osjeæati mentalno nespremni za poduèavanje djeteta, te¹ko je vlastitom tijelu znati kada se ta starost dogodi, iu tom je pogledu sve gore.

https://neoproduct.eu/hr/ecoslim-ucinkovit-nacin-za-tanak-lik-u-kratkom-vremenu/

S biolo¹kog stajali¹ta, najprikladnije vrijeme za dijete koje æe mlado¾enja roditi je izmeðu 18 i 25 godina. Prije toga, tijelo osobe takoðer nije dovoljno razvijeno, ¹to mo¾e dovesti do pobaèaja i roðenja mrtvog djeteta. Kasnije, nakon 35. godine, poveæavaju se vjerojatnosti bolesti povezanih s o¹teæenjem genetskog koda, kao ¹to je Downov sindrom.

Ako je prava dob za trudnoæu, to je za biologiju. U poslu, meðutim, èini se da dvadesetogodi¹nje djevojèice zavr¹avaju studij (ako su pola njih, tek poèinju raditi, za sada ne mogu imati stalnog partnera, a ako raèunaju, nisu sigurni ¾ele li provesti ostatak ¾ivota s njim. Osim toga, ne ¾ele ogranièiti svoje lijepe mlade godine kroz cijelu predanost, a to je kori¹tenje djeteta. Nemojte za to kriviti zdrave ¾ene i optu¾iti ih da nemaju majèinski instinkt. Postoje posljednje izravne reakcije koje su uzrokovane promjenama u svijetu oko nas. Stoga, suprotno èinjenici da je promatranje biolo¹kog vremena do sada praktièno, ne smije se zaboraviti da to nije odrednica iscjeljenja o tome odluèujemo li se zatrudnjeti ili ne. Prije svega, oba buduæa roditelja trebaju imati istu ¾elju za potomkom. Bitna je barem osnovna stabilnost materijala i osoba koju neæemo izgubiti u uspjehu trudnoæe. Neprihvatljivo je da ¾ena odluèno ¾eli ojaèati moj odnos s prijateljem. Takav tretman samo æe pogor¹ati situaciju izmeðu ¾ene i klijenta.

Po¹tovani gospodine, pravilo je da nam sustav daje kraæi prelazak u trudnoæu. Pravilo je da odgovarajuæa dob da ih pogodim ranije, teoretski bolje. To ne usporava èinjenicu da dijete treba biti proizvod ljubavi izmeðu dvoje ljudi, a ne osjeæaj du¾nosti.