Tumaeenje panjolskog

U ponudi profesionalne prevoditeljske agencije, osim pisanih prijevoda, postoje i tumaèi koji od prevoditelja zahtijevaju ne samo savr¹enu jeziènu i jeziènu kompetenciju, veæ i dodatne znaèajke.

Specifiènost simultanog prevoðenjaUredi koji se svakodnevno bave simultanim prevoðenjem u glavnom gradu nagla¹avaju da su zbog prirode ove vrste prijevoda meðu najveæim. Sama èinjenica da se daju usmeno, to jest, vjerujemo da oni èine usmene prijevode, stresniji su i zahtijevaju mnogo samokontrole i snage za stresore. Te¹koæu pridonosi i èinjenica da ovdje ne mo¾emo podr¾ati niti jedan rjeènik, jer nema mjesta za sada¹njost. Tijekom prijevoda prevoditelj izvodi prijevod paralelno s onim ¹to vodi govornik. I tako on naziva da ovdje nema stanova za jeziène tretmane.

Koje druge znaèajke prevoditelj mora simultano prevoditi?Prije svega, to zahtijeva sposobnost podjele pa¾nje. S iste strane, prenosi superiorni sadr¾aj slu¹ateljima, a sljedeæi slu¹a udaljeniji dio sadr¾aja koji ¾eli prevesti. Jo¹ jedna va¾na prednost je nesumnjivo savr¹ena uspomena. Ako se koncentrira i pamti sadr¾aj koji slu¹a, neæe ga moæi toèno prevesti.

Tko ima takve prijevode?Ova vrsta prijevoda izuzetno je popularna tijekom drugaèijeg naèina razgovora, pregovora ili obuke, te tijekom predavanja ili meðunarodnih konferencija. Najèe¹æe se odvijaju u najspremnijim kabinama, opremljenim odgovarajuæom opremom, koja se mora savr¹eno rukovati.Ako vam je stalo do dubokog prijevoda, odaberite prevoditelja koji planira tu predispoziciju, a ne samo znanje.