Tehnieki prijevod na ruski

Tehnièkim prijevodima smatra se da je zadatak da se u modificiranom jeziènom obliku na primatelja stranog jezika prenesu isti podaci koji su na poèetku napisani na suprotnom jeziku. Na¾alost, prijevodi tzv Rijeè za rijeè, nemoguæe je iz lingvistièkih razloga, jer svaki jezik drugaèije definira pojam pojedinih rijeèi, u drugoj vrsti obja¹njava pojam odabira frazema.

Vrlo je va¾no u ovom sluèaju uskladiti rijeè po rijeè. To je moguæe samo u poeziji. U ljudskim jezicima treba se pridr¾avati nekih krutih misli i oblika koji su fiksirani u jeziku, a njihovo nepridr¾avanje obièno rezultira nesporazumima. Tehnièki prijevod daje najveæe mi¹ljenje o minimiziranju takvih nesporazuma. Tehnièki prijevodi su, u nekom smislu, vrlo delikatno djelo koje ima strogo definirana pravila na terenu. Drugim rijeèima, prijevod mora, u odreðenom smislu, biti kljuè koji æe se koristiti u stvaranju prijevoda i èitanju teksta, a to je metoda poruke.Tehnièki prijevodi, naravno, kao i drugi pisani prijevodi, nisu linearni proces, veæ oblik umjetnosti koji raèuna na autentièniji prijevod drugog djela. Prevoditelj za zadatak je odabrati rijeèi kako bih bio toèan s logistikom i mislima ciljnog jezika.Proces prevoðenja tekstova u tehnièkoj strukturi poèinje u Tehnièkom uredu za prevoðenje iz analize dostavljenih dokumenata i izraèuna obujma teksta. Èak i prije mnogo godina, èinjenice su nastale samo u organizaciji papira. Trenutno, to se odnosi na staru tehnièku dokumentaciju, a velika veæina danih tekstova postoji u raèunalnoj sposobnosti. Najèe¹æe kori¹teni formati su, naravno, PDF, DOC ili PTT. Prvo, zaposlenici Odjela za provjeru jezika zapoèinju s otvaranjem izvornog teksta i upoznaju njegovu povijest. Dodatna tema je proces èitanja velikog dijela èlanka i prihvaæanja glavne ideje. Tada se obuèavaju reèenice, èuvajuæi red i namjere autora izvornog teksta. Sljedeæi elementi trebaju biti izravno u skladu s glavnim mi¹ljenjem autora.Ovaj je rad vrlo te¾ak i te¾ak, ali daje zadovoljstvo rezultatom.