Stanica za opasnost od eksplozije

Mo¾e doæi do eksplozije, ali u eksplozivnoj sferi, tj. Koja sadr¾i plinove, pare ili pra¹inu. I to je obièno sluèaj u kemijskim poduzeæima, tenkovima, rafinerijama, elektranama, trgovinama boja, kemijskim postrojenjima, tvornicama cementa i mnogim drugim, gdje se bira pra¹ina ili proizvodi u prahu.

Buduæi da se u brojnim zemljama Europske unije, dugi niz godina, sigurnosni propisi znaèajno razlikuju jedni od drugih, oni su takoðer predstavljali veliku prepreku u razmjeni dobara, odluèeno je da ih se ujedini, stavljanje na ureðaje koji se igraju u ranjivim zonama tzv. ATEX oznake.

©to su ATEX oznake?U okviru ovog pojma, detaljni zahtjevi izneseni u zakonskom koraku Europske unije da sve proizvode treba obaviti, dati u potencijalno eksplozivnim podruèjima, su zatvoreni. Zahtjevi koji nisu obuhvaæeni ovim dijelovima mogu se organizirati interno u pojedinim zemljama èlanicama Unije, ne mogu se razlikovati s dijelovima EU-a, ne mogu pogor¹ati zahtjeve.Svi podaci o opremi za rad u prostorijama s opasno¹æu od eksplozije moraju imati dobar znak s propisom uvedenim u direktivu. Ove oznake sadr¾e niz simbola koji definiraju razlièite parametre potrebne za ove alate. I samo:Postavljanjem CE oznake na proizvod proizvoðaè izjavljuje da ovaj proizvod nije u skladu s direktivom.Prostori u kojima se eksplozivni rizici nalaze na povr¹ini opasnosti. Oznaèavanje opasne zone takoðer upozorava na opasnost i njezine ovlasti:- plinska i tekuæa zona kao i njihove pare oznaèene su slovom G- zona zapaljive pra¹ine - slovo D.Zatim su ureðaji otporni na eksploziju podijeljeni u dvije skupine:- kvaliteta, a to su i ureðaji za èitanje u rudnicima,- skupina II - podatkovni ureðaji za povr¹inske udjele u stanovima pod rizikom od eksplozije plina, tekuæine ili pra¹ine.Sljedeæa klasifikacija odreðuje stupanj nepropusnosti kuæi¹ta alata i otpornost na lijevanje.Na boènoj strani postoji grupa konstantnih temperatura, tj. Maksimalna temperatura povr¹ine na kojoj ureðaj mo¾e raditi.Koje su prednosti kori¹tenja ATEX znaka:- osiguranje sigurnosti u proizvodnim kuæama,- ogranièavanje ekonomskih gubitaka koji proizlaze iz moguæih prijetnji ili neuspjeha,- smanjenje zastoja u provedbi,- osiguravanje potrebne kvalitete ureðaja.