Spreeavanje poremeaeaja mentalnog zdravlja

ATEX je pravni dokument Europske unije koji regulira zahtjeve povjerenja i zdravstvene za¹tite, a koji mora ispuniti svaki proizvod namijenjen èitanju u potencijalno eksplozivnoj atmosferi. Najnovija direktiva, nakon objedinjavanja radova koji su veæ bili standardi ATEX 2014/34 / EU, stupit æe na snagu 20. travnja 2016. godine, a cijeli èlanak mora sadr¾avati sljedeæe znakove:

1. CE oznaka, 2. identifikacijski broj jedinice koja je izdala certifikat, 3. Simbol za¹tite od eksplozije, 4. skupina eksplozije, 5. kategorija opreme, 6. tip za¹tite od eksplozije, 7. podskupina eksplozije, 8. klasa temperature.Svako jelo mora biti osigurano tako da ne predstavlja nikakvu opasnost za vrijeme rada. Izdavanje certifikata od strane ovla¹tenih tvrtki (npr. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Centar za atestiranje i certificiranje Istra¾ivanje doo Gliwice sastoji se od sljedeæih postupaka: 1. EZ pregled tipa - raèuna na toèku potvrde da jelo zadovoljava bitne zahtjeve 2. osiguranje kvalitete proizvodnje - postupak odobravanja sustava kvalitete, omoguæujuæi oznaèavanje proizvoda oznakom CE i izdavanje izjave o sukladnosti, 3. verifikacija proizvoda - postupak ispitivanja i vrijednost svakog proizvoda proizvedenog u projektu za utvrðivanje sukladnosti s naèelom, 4. osiguranje kvalitete proizvoda - odreðivanje postupka primijenjeni sustav kvalitete, ukljuèujuæi zavr¹nu kontrolu i ispitivanje proizvoda, 5. suradnja s tipom - postupak za ispunjavanje relevantnih testova svake proizvedene kopije od strane proizvoðaèa, na mjestu isporuke njegove usklaðenosti s kupcem navedenom u EZ standardu i oèekivanjima u direktivi, 6. interna kontrola proizvodnja - postupak za pripremu tehnièke dokumentacije opreme, dokumente treba èuvati 10 godina od zadnje proizvedene kopije, 7. podno¹enje tehnièke dokumentacije prijavljenom tijelu u planu skladi¹tenja, dokumentacija treba sadr¾avati opæi opis, dizajn, crte¾e, dijagrame, opise, popis standarda, rezultate ispitivanja i izraèuni, izjava o sukladnosti, 8. provjera proizvodnje jedinice.