Savijanje metala

http://hr.healthymode.eu/prolesan-pure-ucinkovite-pilule-za-mrsavljenje/

Trenutno je metalurgija podruèje koje ukljuèuje ne samo plastiène procese oblikovanja i ljevaonice, veæ se i fokusira na grupno istra¾ivanje unutar makro granica. U tom smislu, obièno se bavite istra¾ivanjem metalografskih mikroskopa.

Mikroskopija je ne¹to ¹to se pojavilo prije nekoliko stotina godina. Meðutim, samo ovisno o mladim razlièitim vrstama mikroskopa, poèeli su se baviti metalurgijom. U sada¹nje vrijeme su potrebne tijekom knjige s in¾enjerskim materijalima. Sada su meteorolo¹ki mikroskopi iznimno jednostavni za upotrebu na terenu, koji se izmeðu ostalog okreæu tra¾enju metalnih defekata ili njihovih otkriæa. To je metoda snimanja koja se uzgaja na neprozirnim uzorcima. Metalografski mikroskopi ukljuèuju, izmeðu ostalog, elektronske mikroskope koji omoguæuju pa¾nju strukturama na atomskom stupnju i svjetlosnim mikroskopima, koje se odlikuju manjim poveæanjem. Opa¾anja provedena uz kori¹tenje ovih ureðaja iznimno su va¾na, jer zahvaljujuæi tome mo¾emo otkriti novi tip mikropukotina unutar ili njihovo porijeklo. Takoðer je moguæe izraèunati doprinos faze, kao i toèno odreðivanje pojedinih faza. Zahvaljujuæi tome, u moguænosti smo procijeniti broj i vrstu inkluzija, kao i mnogo razlièitih va¾nih elemenata, s metalur¹kog stajali¹ta. Na primjer, èesto æe mikroskopska promatranja novostvorenog materijala kupiti za stvarno promatranje strukture materijala, zahvaljujuæi èemu u perspektivi mo¾emo izbjeæi mnoge nepo¾eljne neuspjehe.

Uporaba metalografskih mikroskopa je vrlo va¾na, jer zahvaljujuæi tome mo¾emo brzo otkriti materijalne nedostatke. No, vrijedi se sjetiti da je rukovanje ovim modelom opreme te¹ko. Od svih tih razloga, samo kvalificirane osobe trebaju imati iskustva o tome.