Rad njemaeki prevoditelj

Rad prevoditelja je vrlo va¾an i iznimno odgovoran posao, jer se mora razumjeti da postoji osjeæaj izra¾avanja izmeðu dva subjekta u podruèju potonjeg. Ono ¹to se dogaða iznutra, ne smije se toliko ponavljati rijeè po rijeè, kao ¹to je reèeno, nego prenijeti znaèenje, sadr¾aj, bit izraza, dok je drugo definitivno veæe. Takve su ¹kole veliko mjesto u komunikaciji i u spoznajama, kao iu njihovim poremeæajima.

Piæa iz redova prijevoda su konsekutivno prevoðenje. ©to je, dakle, i vrsta prijevoda i na ¹to oni raèunaju u svojoj specifiènosti? Pa, dok razgovaramo s ljudima, prevoditelj slu¹a neki razlog za to. On tada mo¾e voditi bilje¹ke, i to samo pamti ono ¹to govornik ¾eli prenijeti. Kada napravi dio svog govora, uloga prevoditelja je da ponovi svoj motiv i princip. Naravno, kao ¹to je spomenuto, ne zahtijeva doslovno ponavljanje. Dakle, to mora biti u svrhu davanja smisla, povijesti i davanja izjava. Nakon ponavljanja, govornik razvija svoje mi¹ljenje, ponovno ga dijeli na odreðene znaèajke. I sve se sustavno nastavlja sve dok se ne izgovori govor ili odgovor sagovornika, koji se takoðer pojavljuje u njegovom stilu, a njegov govor se komentira i kopira na broj osobe.

Ova vrsta prijevoda stvara poznate slabosti i prednosti. Nedostatak je to ¹to muèi redovito. Fragmenti izra¾avanja, meðutim, sada ti elementi mogu pokvariti pozornost i usredotoèiti se na pozornost. Prevoðenjem dijela èlanka mo¾ete se lako odvratiti, zaboraviti na ne¹to ili jednostavno izbaciti iz ritma. Svatko mo¾e vidjeti sve, a komunikacija je saèuvana.