Putuje albanijom

Biti graðanin svijeta obvezuje. ®ivimo u svijetu u kojem vo¾nja èak iu najudaljenijim dijelovima svijeta vi¹e nije samo nerealan djeèji san. Kako bismo pre¹li na potpuno novu stvarnost, ne moramo sada pobjeæi, sve ¹to trebamo uèiniti je doæi u zrakoplov i nakon nekoliko sati provedenih u zraku, zaustavit æemo se na kopnu kako bismo saznali o kulturi koja nas dijeli od 180 stupnjeva. I va¾no je znati govoriti druge jezike i upravljati njima u komunikativnom stanju.

Prema novim podacima, na svijetu djeluje 201 zemlja. Mnogi od njih, osim odvojenih sluèajeva i sustava, takoðer su i njihov vlastiti, jedinstveni slu¾beni jezik, ponekad mnogo vi¹e nego oni sami. Regionalni dijalekti, kao ¹to je, na primjer, ka¹ubijski ili ¹leski dijalekt, takoðer su se razvili na njihovom podruèju. Na¾alost, svijet nije do¹ao ni s natprosjeènim, pa èak i izvanrednim sjeæanjem, ¹to mu je dalo dobro znanje vi¹e od stotinu jezika. Ako preðemo na stvarniju toèku i analiziramo da je moja neposredna okolina lako uoèiti da æe meðu na¹im prijateljima vrlo vjerojatno biti osobe koja zna teèno vi¹e od tri strana jezika.Izvoðenje odreðenih zanimanja usko je povezano sa stalnim pristupom ¾enama iz dalekih krajeva svijeta. Ako se ne mo¾emo identificirati kao hiper-buha i ne govorimo savr¹en engleski, njemaèki, francuski, ¹panjolski, norve¹ki i talijanski, prevoditelj æe nas moæi savjetovati. Vi ste taj koji nas mo¾e voditi na poslovnim sastancima sa stranim klijentima i kontinuirano prevoditi rijeèi koje su predlo¾ile obje strane. Takvo rje¹enje se otkriva kao izvorno pravo, kako bismo se osjeæali dobro i profesionalno ispadali, mi ne preuzimamo prevoditelja u organizaciju aplikacije za pametne telefone, meðutim, te¹ko nam je da ne tra¾imo od anketara da snimi sve njihove izjave tako da mogu prepreke provjeravaju njezino mjesto u rjeèniku koji je dovela pod ruku. Tumaè ne samo da æe pobolj¹ati poslovanje, nego æe i izgledati kao veliko povjerenje klijenta.