Psiholog za posao u donjoj c leskoj

Profesija psihologa prije nekoliko godina bila je povezana samo s mentalnom bole¹æu. Mladi su uz pomoæ psihologa i glasno o tome kako se pojavljuju u pojedinim okru¾enjima bili izlo¾eni neugodnim komentarima pa èak i stigmatizaciji. Na vjenèanju se takva percepcija polako javlja u povijesti. Obrazovani, moderni ljudi koji cijene vrijednost osobnog razvoja sve vi¹e posjeæuju psihijatrijske urede, èak ni u kriznim situacijama.

Ako je tako, tko je psiholog?

Pogodnost je tada osoba koja je zavr¹ila humanistièke studije o ljudskom pona¹anju, strukturama svoga unutarnjeg svijeta i dru¹tvenim kontaktima. Takvu osobu koja istra¾uje, igra u savjetovali¹tima ili u imenima u podruèjima koja se preporuèuju za ljudske resurse ili u promociji. Nakon zavr¹enog dodatnog smjera i stjecanja obrazovanja i osjeæaja potrebnog za obavljanje terapije, psiholog mo¾e postati klinièki psiholog-psihoterapeut.Razlog za odabir ove profesije èesto posjeæuju velike kolièine empatije i ¾elje s novim tipovima. Obièno osoba koja odluèuje o ovom koraku stvara veliku spremnost da pomogne drugoj.Na¾alost, u to vrijeme postoji popularan posao. Neki tra¾e psihologa samo zbog podr¹ke i bliskosti. Potreban im je stanovnik koji te ljude mo¾e podijeliti s onim ¹to ¹tite od ostatka svijeta, ili ¾ele biti sigurni da su u ulogama svojih ¾ivotnih izbora. Postoji vi¹e, ali vi¹e ljudi s vrlo te¹kim problemima, s puno emocija, èesto frustracijom ili tugom, ponekad iskrcaju svoju strast ili razoèaranje. A psiholog, podr¾an informacijama i osjeæajima, svakodnevno im privlaèi ruku i strpljivo koristi svu ljubav i predanost, male dileme dilema i te¹kih tajni. Zatim im poma¾e da se nose s njima, i tako uzimaju mi¹ljenje o onome ¹to mi sami ne vidimo, a zatim trenirajuæi, ¹to napisati poplavom poznaña i pote¹koæama dana¹njeg svijeta. Moglo bi se usuditi reæi da je psiholog na¹ partner, onaj koji se mo¾e reæi, sve se ne smije negativno procijeniti. Vodiè kroz meandre duha. U njegovom uredu dobivamo znanje i osjeæaj sigurnosti koji proizlazi iz ljudske podr¹ke, kojima mo¾emo reæi sve. Mi idemo van uz pomoæ, svjetliji i mnogo vitalniji. Èesto i dalje s osmijehom na licu.