Prijem ang

Obveza èuvanja kopija raèuna je dosadna za mnoge poduzetnike. Trebate imati kopije za potrebe Porezne uprave pet godina.

Nakon ¹to je transakcija zavr¹ena, izraðuju se dvije potvrde - originalni primjerak, koji potom mora podnijeti tvrtka koja ga je izdala. Kopije raèuna s fiskalnog pisaèa uvijek imaju oblik dugih papirnatih rolni. Takav je izlaz ogranièen odgovarajuæim velikim te¹koæama. Prije svega, on ¹alje stvar u koju poduzetnik mora pohraniti tisuæe peciva u privatnom podruèju. Takoðer, nisu jako izdr¾ljivi, jer mogu vrlo brzo izblijedjeti, kao dokaz pod utjecajem sunèeve svjetlosti, zbog èega ih treba pa¾ljivo za¹tititi od nepovoljnih èimbenika.

Od posljednjeg èimbenika, mnoge tvrtke jo¹ uvijek imaju pravo ulo¾iti u fiskalni ureðaj novitus deon e koji ¹tedi kopiju raèuna u elektronièkoj konstrukciji. Ovaj pristup jedinstveno olak¹ava prikupljanje takvih informacija. Umjesto tisuæa role, jedna stranica memorije je dovoljna. Mo¾ete kopirati i kopirati podatke u svoj medij, koji æe ga za¹tititi.

Elektronske kopije raèuna s fiskalnog pisaèa takoðer imaju i druge znaèajne prednosti. Iznad svakoga, oni na kraju posti¾u velike u¹tede. Iako kupnja pisaèa s takvim prijedlogom nije najni¾a cijena, to æe vam pomoæi smanjiti tro¹kove u dugom roku. To je uglavnom zato ¹to mo¾ete iskljuèiti kupovinu papira.

Ulaganje u suvremeni model opreme zasigurno æe biti puno funkcionalnije s gledi¹ta poduzetnika koji obavljaju specifiènije djelatnosti, koji svakodnevno tro¹e nekoliko desetaka ili nekoliko stotina primitaka. U tom sluèaju, kupnja i skladi¹tenje role papira s kopijama potvrda postoji na temelju velikog optereæenja, ¹to negativno utjeèe na kampanje te na uèinkovitost rada.

Blagajne i pisaèi s prijedlogom elektronièkog raèuna su iznimno sofisticirano rje¹enje za koje vrijedi voditi raèuna pri kupnji ove vrste jela za poslove tvrtke. Takvi su pisaèi dostupni u mnogim trgovinama. Ovi alati pru¾aju podatke za poslove velikih trgovina, kao i manjih tvrtki, pa je va¾no odabrati rje¹enje koje æe zadovoljiti potrebe poznate jedinice i osim toga neæe biti preskupo.