Online prodaja sredstava za za titu bilja

Nesumnjivo, sve znaèajnija grupa poduzetnika stavlja na prodaju narud¾bu putem po¹te, koju obavljaju putem Interneta. U svakom sluèaju to ne iznenaðuje: ostajemo u 21. stoljeæu, a raspon mre¾e je ogroman. Zahvaljujuæi tome raste i opseg komercijalnih prilika. Kada je, meðutim, u ovom obliku moguæe iæi na skupinu poreznih obveznika - poduzetnika? ©to je s obvezom dostavljanja potvrde? & nbsp; Konaèno: kako se u gore navedenom kontekstu postavlja pitanje blagajne? & nbsp; Razmislite o ovim pitanjima i poku¹at æemo odrediti najva¾nije èinjenice o "online blagajni".

Promjena propisa, koja se dogodila duboko u 2015. godini, zahtijevala je moæ poljskih poduzetnika da uvedu blagajne kao dio svoje privatne uloge. Treba odmah napomenuti da je u klubu koji se bavi tzv. Prodajom putem po¹te, zakonodavac za te poduzetnike zadr¾ao osnovu za izuzeæe iz blagajne, ¹to postaje zanimljivo rje¹enje. Meðutim, unatoè tom izuzeæu, on bi trebao zapamtiti da su se pravila promijenila, ¹to je, izmeðu ostalog, tzv isporuke robe iskljuèene iz svih izuzeæa.

Idemo samo na Drugi pravilnik ministra financija, toèno 4. studenog 2014. godine. U sluèaju fotografija èesto te¹ke obveze voðenja evidencije sustavno pomoæu blagajne, nije promijenjena granica prometa koju ste izvr¹ili potrebu za fiskalnom blagajnom. Stoga Ministarstvo financija nije ukinulo obvezu kori¹tenja blagajne za sve porezne obveznike, koji ih uzrokuju prodajom uz odr¾avanje Interneta (a èesto i popularne prodajne platforme u samoj mre¾i. Doista, da bi se koristilo izuzeæem na gore navedenoj internetskoj prodaji, potrebno je napraviti odgovarajuæe uvjete, a izgovor je jedan od propisa koje vrijedi posjetiti.

Kada, s druge strane, ostavka da ima blagajnu kod prodaje putem Interneta, kategorièki nije du¾na? Prilikom prodaje raznih vrsta fotografske, telekomunikacijske, televizijske i radio opreme. Izuzeæe se ne isplaæuje i prilikom prodaje parfema. U transakcijama koje su izravno povezane s ovom vrstom materijala poduzetnik treba odmah izdati potvrdu. A ako postoji potreba za izdavanjem potvrde, pojavljuje se i trebate imati blagajnu. Online trgovina i blagajna - tako da je predmet kompliciran i ispravno kompliciran - plus onda ne samo za neke poduzetnike, koje te promjene i iznenaðene.