Omjer spolova u pasa

Razmi¹ljajuæi o va¹em emocionalnom izgledu takoðer o moguænostima i ogranièenjima u dru¹tvenim odnosima, nije dovoljno samo dovr¹iti uzorni psiholo¹ki test koji se nalazi na internetu, ili se prijaviti za mi¹ljenje struènjaku. Na poèetku treba shvatiti ¹to èini prirodu i kako ona utjeèe na na¹e biæe i iskustvo vlastitih vrijednosti, a osobnost se regulira na razlièite naèine, ovisno o podruèju ¾ivota u odnosu na koje se oblikuju karakteristike. Tako æe postojati razlike u nazivu koji je razvila psihodinamièka ¹kola, biheviorizam ili kognitivna psihologija. U osnovi, mo¾ete nauèiti èetiri osnovne znaèajke koje odreðuju ispravnu definiciju osobnosti. Prisutni su:

Materijalni i specifièni stil prilagodbe - osoba se predstavlja kao djelotvorna psihofizièka organizacija, koja odreðuje jedini naèin prilagodbe dijelova krugu.Individualizacija èovjeka - on naziva da je svijest cjelokupna kvaliteta i obièaji koji su u èovjeku, emocionalni stavovi koji razlikuju odreðenu osobu od cijele skupine u kojoj je.Moguænost promatranja - tj. Zbroj aktivnosti pojedinca, ¹to je moguæe podvrgnuti analizi i dovesti do konaènog utvrðivanja navika pojedinca.Unutarnji procesi i organizacije - osobnost u sada¹njem uspjehu je ista idealna organizacija ljudske prirode u bilo kojoj fazi razvoja. Njegova razina ukljuèuje, izmeðu ostalog, vrstu, intelekt, temperament ili èak stavove stvorene u ¾ivotnoj fazi pojedinca.

Naravno, priroda nije ne¹to na ¹to smo roðeni. Zasigurno ga èine mnogi elementi na¹eg stana, kao ¹to su iskustvo iz djetinjstva, vrsta ¾ivèanog sustava, obrazovanje i stavovi koji nas okru¾uju, kulturni èimbenici ili èak odluke koje su zapoèele u sazrijevanju. sliènosti s likovima iz obitelji, on æe stvoriti neponovljivu, karakteristiènu jedinicu. Kao ¹to mo¾ete vidjeti, nisu sva pona¹anja i moralne cijene razlièite od onih koje je stvorila grupa da imamo takve poremeæaje osobnosti. Oni samo nazivaju na¹u glavu i oni su nama ne¹to posebno i lijepo.