Noveane kazne za du nosnike

Buduæa vremena u kojima su fiskalni ureðaji oznaèeni zakonom. To su elektronièki ureðaji koji se koriste za registriranje prodaje i iznos poreza koji se plaæa u maloprodaji. Za njihovu krivnju, poslodavac mo¾e biti ka¾njen znaèajnom novèanom kaznom, koja oèito nadma¹uje njegovu zaradu. Nitko ne ¾eli riskirati inspekciju i novèane kazne.Èesto se mo¾e zamisliti da se posao obavlja na vrlo osjetljivoj povr¹ini. Poduzetnik prodaje svoje proizvode u graðevinarstvu, au poslu ih uglavnom ostavlja, a jedini slobodan prostor posljednji je tamo gdje je stol. Fiskalni ureðaji su, prema tome, toliko potrebni kao u uspjehu trgovine koja zauzima veliki komercijalni prostor.Tako postoji u sluèaju ljudi koji djeluju ekstremno. Te¹ko je zamisliti da se vlasnik rukovodi velikom fiskalnom blagajnom i cjelovitom pozadinom potrebnom za njeno upravljanje. Razumljivi su na tr¾i¹tu, mobilni fiskalni ureðaji. Male su velièine, izdr¾ljive baterije i lagano rukovanje. Izgled je slièan terminala za kori¹tenje ugovora o kreditu. To rezultira odliènim izlaskom iz mobilnih ureðaja, na primjer kada smo osobno obvezni iæi kupcu.Blagajne su va¾ne i za same kupce, a ne samo za vlasnike. Zahvaljujuæi tiskanoj blagajni, kupac je du¾an podnijeti prigovor na plaæenu uslugu. Konaèno, ova izjava je jedini dokaz na¹e kupnje. Tu je i dokaz da vlasnik tvrtke pokreæe sudski postupak i upravlja PDV-om iz materijala i pomoæi koji se distribuiraju. Kada doðe do situacije da je blagajna u butiku iskljuèena ili ¾ivi u stanju mirovanja, mo¾emo se prijaviti uredu koji æe pokrenuti odgovarajuæu pravnu radnju protiv poslodavca. Dakle, suoèava se s vrlo visokom novèanom kaznom, a jo¹ èe¹æe sa suðenjem.Fiskalni ureðaji takoðer poma¾u poslodavcima da potvrde ekonomsku situaciju u imenu. Na kraju svakog dana ispisuje se dnevno izvje¹æe, a na kraju mjeseca mo¾emo ispisati cijelo izvje¹æe, koje æe nam pokazati koliko smo novaca dobili detaljno. Zahvaljujuæi tome u moguænosti smo brzo provjeriti da li neki od zaposlenika krade novac ili jednostavno je li njihova trgovina dobra.

Najjeftinije blagajne u va¹em gradu