Modna revija new york

Ove subote odr¾ana je predstava najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliku kolièinu gledatelja koji su ¾eljeli vidjeti ¹to su dizajneri stvorili za sezonu. Meðu publikom mogli smo vidjeti i nekoliko slavnih osoba, novinara i politièara.Emisija je rafinirana u najprirodnijoj komponenti, a cjelokupnost se odvijala bez ikakvih prepreka. Na putu smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Koristili su potpuno iskrene i lake tkanine visokih boja, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹i novinari bili su izvuèeni iz najzelenijih, ¹arenih maksi suknji za kukièanje. Uva¾avali su ih i èipka, romantiène haljine i bluze s ukrasima i vezenim bikinijem. Za male odjeæe, dizajneri su, meðu ostalim, za ¾ene predlo¾ili pletene kape s va¾nim kru¾nim raskri¾jima, ukra¹ene èipkom i atraktivnim cvijeæem.Nakon predstave pripremljena je aukcija prekrasne vjenèanice pripremljene za tu prigodu. Haljina je dana osobi koja je izgledala anonimno. Osim toga, malo je odjeæe iz najnovije kolekcije. Prihod od trenutne prodaje bit æe oznaèen kao besplatan djeèji dom. Mora se naglasiti da tvrtka rado podr¾ava razlièite funkcionalne i aktivne akcije. Njegovi vlasnici veæ su u vi¹e navrata izdavali na¹e materijale za aukcije, takoðer kada je prodajni materijal èak imao posjet u neposrednoj blizini tvornica.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe najnovija kolekcija iæi u tvornice poèetkom svibnja. Osim toga, obavijestio je da ime razmatra postavljanje raèunalne trgovine u kojoj æe zbirke biti dostupne osim u fiksnim èasopisima.Va¹a nekretnina za odjeæu je piæe najboljih proizvoðaèa odjeæe na kraju. U svakoj zemlji ima nekoliko tvornica. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa zaposlenika, prije svega mnogo najzanimljivijih krojaèa, krojaèa i arhitekata. S vremena na vrijeme ova institucija preuzima zbirke u suradnji s dizajnerima sredi¹nje Poljske. Ove su zbirke toliko uspje¹ne da æe se i prije otvaranja duæana oni koji su veæ spremni ujutro upoznati s velikim redovima. Ove zbirke dolaze iz ovoga jednog dana.Uèinci ove znaèajke veæ godinama u¾ivaju veliku popularnost meðu primateljima, kako u zemlji tako iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, èini se da ne spominjem mnoga zadovoljstva koje je dobila i ¹to poku¹avaju, da su teme najsavr¹enije.

Pogledajte svoju trgovinu: Var¹ava jednokratna odjeæa