Modna revija na engleskom jeziku

U staru subotu pro¹la je emisija najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao maksimalan broj gledatelja koji su ¾eljeli vidjeti ¹to æe dizajneri biti spremni za sezonu spajanja. Meðu publikom mogli smo vidjeti i nekoliko slavnih osoba, novinara i politièara.Dobro osmi¹ljena predstava postojala je u najmanjoj komponenti, a cjelina je napravljena bez ikakvih prepreka. Na povr¹ini se mo¾emo diviti modelima koji predstavljaju prekrasnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Njihova je umjetnost izraðena kori¹tenjem posve oèitih i osjetljivih tkanina s odgovarajuæim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹i novinari su se svidjeli prozraène, ¹arene maksi suknje koje su u potpunosti izraðene od kukièanih. Osim njihovog u¾itka, uzbuðivali su i èipku, romantiène haljine i bluzu s nakitima i vezenim bikinijem. Donedavno su dizajneri, meðu ostalim, za dame predlo¾ili pletene ¹e¹ire sa zdravim kru¾nim raskri¾jima, ukra¹enim èipkom i zanimljivim cvijeæem.Nakon predstave pripremljena je aukcija prekrasne vjenèanice koja se èesto pripremala za priliku. Haljina je predana osobi koja je morala ostati anonimna. Osim toga, neke su odjeæe iz najnovije kolekcije takoðer prodane na aukciji. Dohodak od trenutne aukcije bit æe oznaèen kao nacionalno siroti¹te. Potrebno je naglasiti da tvrtka voljno podr¾ava razne prijateljske i prijateljske akcije. Njegovi vlasnici veæ su u vi¹e navrata ulagali u prodaju vlastitih proizvoda, a zatim je predmet prodaje bio èak i posjet jednoj od tvornica.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe najnovija kolekcija stiæi u domove poèetkom svibnja. Osim toga, obavijestio je da tvrtka razmi¹lja o uspostavi e-trgovine u kojoj æe biti poznate zbirke koje nisu stacionarne.Na¹a vlastita tvrtka za odjeæu jedan je od najveæih proizvoðaèa odjeæe u zemlji. Postoje neke tvornice u ¹iroj regiji. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa zaposlenika, a na kraju i mnoge najbolje krojaèe, krojaèe i arhitekte. S vremena na vrijeme, brand stvara kolekcije u dogovoru s velikim poljskim dizajnerima. Ove su kolekcije zainteresirane za tako veliko znaèenje da su prije otvaranja trgovine spremne u malim redovima rano ujutro. Ove zbirke idu tog istog dana.Èlanke ove tvrtke veæ dugi niz godina visoko cijene i kupci, osim u zemlji i inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, ne mislim da ne spominjem snagu nagrada koje je primila i koje tvrde da su proizvodi najvi¹e vrijednosti.

Pogledajte na¹ duæan: Jednokratna ljekarna za odjeæu