Modna revija 2018

Pro¹le subote predstavljena je emisija najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliki broj gledatelja koji su tra¾ili da provjere ¹to su dizajneri stvorili za sezonu rasta. Meðu publikom mogli smo èak identificirati nekoliko poznatih osoba, novinara i politièara.Proèi¹æeni prikaz bio je najbli¾i detalj i sve je bilo uèinjeno bez ikakvih prepreka. Takvi smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Njihov rad temeljio se na potpuno mirnim i prozraènim tkaninama s velikim, ¹arenim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹e novinare najvi¹e zanimaju prozraène, ¹arene maksi suknje koje su u potpunosti stvorile kukièanje. Osim toga, bili su odu¹evljeni èipkom, romantiènim haljinama i bluzama s ukrasima i vezenim bikinijem. Za vruæu odjeæu, dizajneri su, izmeðu ostalog, za ¾ene predlo¾ili pletene kape s zdravim kru¾nim raskri¾jima, ukra¹ene èipkom i ¹arenim cvijeæem.Nakon zavr¹etka koncerta odr¾ana je aukcija prekrasnog vjenèanja kreiranog uglavnom za novu prigodu. Haljina je plaæena osobi koja je morala ostati anonimna. Osim toga, u ponudi je i nekoliko odjeæe iz najmodernije kolekcije. Prihod od ove prodaje bit æe smje¹ten na obiteljskoj kuæi. Mora se naglasiti da tvrtka voljno podr¾ava razne dobrotvorne i prave akcije. Vlasnik robe veæ je mnogo puta èekao na aukcije, a onda je predmet aukcije bio èak i posjet datim tvornicama.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe najnovija kolekcija doæi na posao sada poèetkom svibnja. Osim toga, obavijestio je da brand planira uspostaviti online poslovanje u kojem bi obrnute kolekcije bile jeftine nego u fiksnoj telefoniji.Na¹a vlastita tvrtka za proizvodnju odjeæe jedan je od najveæih proizvoðaèa odjeæe na svijetu. U cijeloj zemlji postoji nekoliko tvornica. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa ljudi, u prvom redu mnoge najlak¹e krojaèe, krojaèe i arhitekte. Svaki put, tvrtka vodi zbirke u komunikaciji s osnovnim poljskim dizajnerima. Ove su zbirke, naravno, energetski uspje¹ne, pa èak i prije poèetka trgovine, èini se da su oni koji su veæ spremni ujutro u dugim redovima. Ove zbirke dolaze od istog dana.Rezultati sada¹nje tvrtke iz vi¹e godina vrlo su popularni meðu korisnicima, kako u zemlji tako iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, èini se da ne spominje same nagrade koje je dobila i koje tvrde da su profiti najsavr¹enija vrijednost.

Pogledajte svoju trgovinu: Za¹titna odjeæa, jednokratna