Izrada web stranica

Glavni zadatak fiskalnog pisaèa elzab je bilje¾enje podataka o komercijalnoj kupnji. Fiskalni pisaè, za razliku od fiskalne valute, uvijek radi s vanjskim sustavom, ¹to znaèi da nema postojeæeg neovisnog alata. Ovaj vanjski organizam mo¾e ¾ivjeti kao raèunalo opremljeno softverom dizajniranim za odreðeno polje.

Komunikacija se proizvodi kao dokaz pomoæu RS232 serijskog suèelja. Takvo rje¹enje nudi brojne moguænosti analize i generiranja izvje¹æa od prosjeène blagajne. Jo¹ jedna prednost financijskih pisaèa je moguænost ispisa izvan redovnih raèuna i PDV raèuna. Kombinacija pisaèa i raèunala takoðer jamèi puno potpuniju kontrolu nad izdanim dokumentima. Pisaè ima dodatni TFT zaslon u boji. Kao dokaz od 4,3 inèa. Ona mora biti povezana s kuæi¹tem ili vanjskim. Takav se monitor daje samo putem namjenskog kabela, obièno dugaèkog jednog i pol metra. Na takvom prikazu, osim osnovnog izbornika, korisnik mo¾e, primjerice, prikazati cijene prodane robe ili reklamne isjeèke koji ogla¹avaju odreðenu jedinicu. Pisaè vam omoguæuje prodaju robe s nazivima koji su dulji od uobièajene blagajne, npr. Logotip na grafièkoj strani mo¾emo ispisati u naslovu poznate tvrtke, porezni identifikacijski broj na raèunu kao i bar kodove ispod raèuna. Ispisi se mogu snimati na papiru, a ¹irina papira mo¾e se mijenjati u odnosu na potrebe korisnika. Neki fiskalni pisaèi nude elektronièko kopiranje na web stranici SD-a. Pristupanje & nbsp; podacima s SD kartice moguæe je dobiti putem pisaèa ili raèunala. Pristup odreðenim SD-ovima pohranjenim na raèunalu omoguæuje pregled, izvje¹æivanje i kopiranje svih informacija koje korisnik ¾eli. Kao dokaz moguæe je ispisati izvje¹æe o èlancima na koje su naèinjene promjene poreznih stopa. Svi ovi sadr¾aji nemaju obiènu blagajnu.