It sustav u raeunovodstvu

Program comarch altum je ERP (enterprise resource planning softver. Podr¾ava uspostavu resursa poduzeæa. Zahvaljujuæi sada¹njosti, moguæe je uèinkovito iskoristiti resurse tvrtke. Na tr¾i¹tu su dostupne razlièite klase IT sustava:- modularno orijentirani od neovisnih do programa koji meðusobno djeluju- integrirana ili jedna aplikacija s bazom podataka

Najpopularniji moduli postoje u sljedeæim poslovnim podruèjima:- upravljanje skladi¹tem- upravljanje osnovnim sredstvima- praæenje stanja trenutnih isporuka- planiranje prodaje i rada- upravljanje odnosima s mu¹karcima- raèunovodstvo i financije- upravljanje ljudskim resursimaPlatforma Comarch ERP Altum namijenjena je poduzeæima koja zahtijevaju drugaèija rje¹enja za upravljanje. Ovaj je uèinak idealno prilagoðen meðunarodnim tvrtkama. Ostala tr¾i¹ta na kojima se primjenjuje aplikacija su prodajne mre¾e ili upravljaèko osoblje mnogih drugih subjekata. Platforma pru¾a mnoge stilove i postoji potpuno prilagoðen naèin na koji tvrtke utjeèu na mnoga strana tr¾i¹ta. Va¾na znaèajka Comarch Altum softvera je naèin automatizacije te¹kih i profesionalnih svakodnevnih zadataka. Druga moguænost je ureðaj za dono¹enje samostalnih odluka na platformi za analizu trenutnih izvje¹æa. Program takoðer tra¾i u uredima glatku formu kada je i znatno slo¾enije - raspr¹en. Preporuèena znaèajka je naèin pokretanja nekoliko robnih marki unutar jednog sustava, olak¹avajuæi i integrirajuæi upravljanje. Multi-poduzeæe se temelji na hijerarhijskoj strukturi, gdje je i sama tvrtka nova cjelina. Primarno poduzeæe je potpuni pristup svim informacijama novih tvrtki. S ove razine moguæe je pratiti i upravljati interakcijom izmeðu njih. Platforma je napravljena za strane kvadrate. Primijenjen je u zemljama poput Francuske, Njemaèke i Danske. Program uzima u obzir lokalne upravne i zakonske propise. To omoguæuje oèitu integraciju i uèenje u drugoj zemlji. Primjer vanjskih tvrtki koje su provodile projekt su Auchan, Chretien i Brodr Jorgensen. Demo program comarch altum jasno je fotografirati i besplatno testirati na kartici proizvoðaèa.