Individualna stomatolo ka praksa marcin nyk

Stomatologija u uvjerenju o dr¾avnom lijeèenju, bolnièki fond, zapravo je zdravstvena ustanova, koja nije oporeziva. Meðutim, ako stomatolog provodi samostalnu praksu, onda su i na¹e slu¾be odgovorne za obraèun poreza i plaæanje poreza za pomoæ u iznosu koji je odredio taj ured.

Obveza procjene u poreznom ureduNe bi bilo u redu da lijeènici koji obavljaju svoju medicinsku praksu ne bi platili s naslovom da, kada bi to postigao obuæar ili raèunalni tehnièar. U poduzetnièkom umu, stomatolog tada ima istu tvrtku za pru¾anje usluga, a vi¹e bi trebalo platiti s poreznim naslovom. Naravno, lijeènici raèunaju na nekoliko drugih pravila nego na obuæarski dokaz. Meðutim, va¾no je da se pacijenti sjeæaju da su takoðer du¾ni to uèiniti. Izvje¹taji iz ovih mjeseci, meðutim, pokazuju da se struènjaci ne procjenjuju onako kako bi trebali biti s poreznim vlastima, pa je vrijedno iæi kod zubara da tra¾i potvrdu. Recimo da je raèun ovdje osnova za prikupljanje prigovora za uslugu, isti kada je rijeè o uspjehu bilo koje nove uslu¾ne tvrtke.

©to je sigurno najbolje za zubara?Zubar s blagajnom imat æe ne¹to manje nego na dokazu o trgovini. Ispisat æe se prilièno kratki raèuni, s jednom ili dvije stavke, a jedna blagajna neæe se koristiti nekoliko stotina puta dnevno, kao u sluèaju trgovine, veæ samo nekoliko ili desetak puta. Dakle, stomatolog bi trebao ulo¾iti u malu kolièinu, pojednostaviti, kao i mnogo osjetljiv na kori¹tenje. To nije praktièna potraga za takvim ureðajem, ali na sreæu trgovine nude razlièite modele. Profesionalni prodavaèi najèe¹æe savjetuju izbor novitus nano e.

Èesto zaboravljamo da je privatna stomatolo¹ka ordinacija trgovina kao i svaka nova, te da stomatolog takoðer ima nalog za pokriæe poreznog ureda. Dakle, ovisnici su èe¹æe previdjeli posljednju vrstu nepravilnosti. Na¾alost, prisutna je toèno, tako da je ne trebamo stvarati. Privatna medicinska praksa je trgovina kao i svaka druga, slu¾i samo za pomaganje ljudima, au ugovoru s postojeæim stomatologom primjenjuju se ista porezna pravila kao i svaki drugi obièni trgovac koji popravlja perilice ili televizore.