Bipolarna depresija

Samoubojstvo se mo¾e prihvatiti kao ova faza depresije. ®ena u prirodnoj sumi nije u obliku da èak i misli pribli¾i sebi, tako da iz bilo kojeg razloga mo¾e udariti za jednostavan stan. Obièno je najèe¹æi uzrok samoubilaèke ideje u planinama nekoga neobraðena depresija, a misli o samoubojstvu su krajnji stadij depresije. Za vjenèanje se ne dogaðaju iznenada. S vremenom se intenziviraju, poèev¹i od lo¹eg raspolo¾enja, problema sa spavanjem, kroz nisko samopo¹tovanje i opæe shvaæenu rezignaciju i minus nade. Kao ¹to mo¾ete vidjeti, svi poku¹aji samoubojstva mogu se ukloniti, ali samo ako se dijagnosticira i lijeèi rastuæa depresija, a bolesnik se pravilno brine. Nema dodatnog poticanja pacijenta da prestane voditi brigu o sebi. Uvjerenje da je stan savr¹en, a to rje¹enje neprikladno, nema razloga, jer osoba s depresijom mo¾e sebe i svoju buduænost procijeniti samo s negativne, depresivne strane. Kao ¹to mo¾ete vidjeti, sve depresivne misli koje se pojavljuju u glavi pacijenta trebaju se lijeèiti farmakolo¹ki, dok je u ekstremnim sluèajevima, ili, ¹tovi¹e, tijekom poku¹aja razmjene ¾ivota pojedinca, nu¾no hospitalizacija pod kontrolom kvalificiranog osoblja.

https://m-amulet.eu/hr/

Neki pacijenti s depresijom sa suicidnim opcijama su sugestivan naèin da svojeg lijeènika osvjeste da se njihovo zdravlje vratilo principu. U nekim sluèajevima, otkrivanje la¾i je moguæe, pogotovo kada se pacijent rijetko brzo oporavi, ali se na¾alost vrlo èesto svodi na èinjenicu da su obmane zla neprepoznate, zbog èega su lo¹e, li¹ene prikladnih lijekova i kontrole, odluène naletjeti na domaæi ¾ivot. U nekim sluèajevima, za relativno rijetko vjenèanje, mo¾ete vidjeti formiranje odreðenih skupina, koje preuzimaju toèku skupljanja figura sa samoubilaèkim mislima, zajednièki se dr¾e uspjeha ¾elje, koja skraæuje vlastitu egzistenciju, i organiziraju neku vrstu sastanaka tijekom kojih pacijenti poèinju tr¾i¹te samoubojstvo. Ne rade dovoljno brzo. Oni ne u potpunosti i oni shvaæaju avanturu biti bolesna osoba. Kada se pojave prve suicidalne tendencije, vrijeme prebrojavanja za konzultacije sa specijalistom je previsoko. Meðutim, tijekom dana, u bilo koje dane u tjednu, ljudi koji su pretjerano depresivni mogu nazvati besplatnu Plavu liniju, koja pru¾a pa¾nju i podr¹ku u osobnoj patnji, ali dovoljno da je moguæe posjetiti lijeènika.U Poljskoj svake godine nekoliko tisuæa ljudi poèini samoubojstvo. Nemojte biti sami meðu njima, kontaktirajte struènjaka!